Regulamin Darmowych Zajęć

REGULAMIN

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach Darmowych Zajęciach.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Organizator – Stowarzyszenie Zawsze W Formie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 29/63, NIP: 1182185619.
  2. Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.  
  3. Wydarzenie – darmowe zajęcia Zumba.

 § 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
  1. podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru warsztatów, których jest uczestnikiem; 
  2. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;  
  3. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej.
 3. Wzory powyższych oświadczeń zostaną udostępnione na miejscu wydarzenia. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu
  stanowią integralną część regulaminu. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w wydarzeniu. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  1. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
  2. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia na sali od razu trenerowi lub Organizatorowi. 
 1. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia.  Osoby, które w ocenie Organizatora zachowują się w sposób niewłaściwy mogą zostać usunięte w trybie natychmiastowym z Wydarzenia.
 3. Z racji charakteru wydarzenia uwzględniającego edukację ruchową oraz prawdopodobieństwo kontuzji powstałych w wyniku niedokładnego wypełniania poleceń prowadzącego, Uczestnik podpisuje dodatkowe oświadczenie zdrowotne, mające na celu deklaracje stanu zdrowia przez Uczestnika. 
 4. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 5. Procedury formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zrealizować usługi względem Uczestnika to:
 1. Akceptacja regulaminu 
 2. Akceptacja sposobu przetwarzania danych  
 3. Podpis pod oświadczeniem zdrowia 
 4. Podpis pod oświadczeniem znajomości regulaminu oraz zasad obowiązujących na Wydarzeniu 
 5. Zgoda na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku (ten wymóg będzie zgodny z postanowieniami regulaminu w pkt. 4 §2) 
 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony. 
 2. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron. 

 § 4 CHARAKTER WYDARZENIA 

 1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi jest wydarzenie o charakterze sportowo-edukacyjnym, polegające na zajęciach tanecznych oraz edukacji ruchowej.
 1. Każda osoba, która przebywa na terenie Wydarzenia, musi znajdować się na liście uczestników, będącą potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu. Osoba, której personalia nie widnieją na liście zmuszona jest opuścić teren Wydarzenia w trybie natychmiastowym, chyba że administracja lub kierownictwo zdecydują inaczej. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Wydarzenia, w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać na Wydarzeniu poza wyznaczonymi warunkami. 
 2. Zajęcia prowadzone podczas Wydarzenia są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 3. Organizator nie oferuje Uczestnikom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie usługi, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 4. Trener na Wydarzeniu prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów lub figury czy triki. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur czy elementów, jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Wydarzenia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Wydarzenia zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
 6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://zawszewformie.pl/polityka-prywatnosci
 7. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Organizatorów jak i osoby zatrudnione w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 8. Wydarzenie jest realizowane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, zgodnie z regulaminem obiektu i zgodnie z procedurą realizacji bezpieczeństwa sanitarnego.