Regulamin Białołęka Zdrowy Kręgosłup

REGULAMIN

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Regulamin określa zasady udziału w Darmowych Zajęciach „Zdrowy Kręgosłup” na Białołęce.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Organizator – Stowarzyszenie Zawsze W Formie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 29/63, NIP: 1182185619, email: bialoleka@zawszewformie.pl.
  2. Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.  
  3. Zajęcia – darmowe zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” na Białołęce.

3. Termin i miejsce realizacji zajęć:

 1. Zajęcia odbywać się będą w terminie od 19.03.2024 r. do 19.11.2024 r.  z przerwa wakacyjną
 2. Zajęcia prowadzone będą dla 4 grup uczestników – po 1 godz. tygodniowo dla każdej grupy:
  * we wtorki w godz. 18.00-19:00 – I grupa,
  * we wtorki w godz. 19.00-20:00 – II grupa,
  * w czwartki w godz. 18.00-19:00 – III grupa,
  * w czwartki w godz. 19.00-20.00 – IV grupa.
 3. Harmonogram zajęć:

Harmonogram zajęć:

Marzec: 19, 21, 26, 28
Kwiecień: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Maj: 2, 7, 9, 16, 21, 23

Wrzesień: 17, 19, 24, 26
Październik: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
Listopad: 5, 7, 12, 14, 19

 1. Przewidywany czas trwania zajęć – ok. 55 minut. Między zajęciami obowiązują 5 minutowe przerwy.
 2. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za Instruktora lub zmienić termin oraz miejsce zajęć jednorazowo lub na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub osobiście przez Instruktora prowadzącego zajęcia) osoby zgłoszone na dane zajęcia. 
 3. Miejsce realizacji zajęć Zdrowy kręgosłup: Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Zaułek 34, Warszawa. 

 § 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. W Zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie pełnotleni Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 2. Warunkiem udziału w Zajęciach jest:
  1. zapisanie się na wybraną grupę poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie interetowej https://zawszewformie.pl/bialoleka/  i otrzymanie mailowego potwierdzenia zapisu. Jedna osoba może zapisać się tylko do jednej grupy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadku powtarzających się nieobecności uczestnik może zostać wykreślony z listy.
  2. podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru warsztatów, których jest uczestnikiem; 
  3. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;  
  4. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej.
 3. Wzory powyższych oświadczeń zostaną udostępnione na miejscu zajęć. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu stanowią integralną część regulaminu. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w zajęciach, co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów na zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu zajęć, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie zajęć czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie zajęć rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  1. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
  2. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia na sali od razu trenerowi lub Organizatorowi. 
 1. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Zajęciach Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Zajęć lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Zajęć, jak również sponsorów i partnerów Zajęć.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Zajęciach Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tych Zajęć, sponsorów i partnerów Zajęć.  Osoby, które w ocenie Organizatora zachowują się w sposób niewłaściwy mogą zostać usunięte w trybie natychmiastowym z Zajęć.
 3. Z racji charakteru Zajęć uwzględniającego edukację ruchową oraz prawdopodobieństwo kontuzji powstałych w wyniku niedokładnego wypełniania poleceń prowadzącego, Uczestnik podpisuje dodatkowe oświadczenie zdrowotne, mające na celu deklaracje stanu zdrowia przez Uczestnika. 
 4. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywają się Zajęcia. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 5. Procedury formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zrealizować usługi względem Uczestnika to:
 1. Akceptacja regulaminu 
 2. Akceptacja sposobu przetwarzania danych  
 3. Podpis pod oświadczeniem zdrowia 
 4. Podpis pod oświadczeniem znajomości regulaminu oraz zasad obowiązujących na Zajęciach
 5. Zgoda na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku (ten wymóg będzie zgodny z postanowieniami regulaminu w pkt. 4 §2) 
 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony. 
 2. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron. 

 § 4 CHARAKTER ZAJĘĆ

 1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi są zajęcia o charakterze sportowo-edukacyjnym, polegające na zajęciach tanecznych oraz edukacji ruchowej.
 1. Każda osoba, która przebywa na terenie Zajęć, musi znajdować się na liście uczestników, będącą potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach. Osoba, której personalia nie widnieją na liście zmuszona jest opuścić teren Zajęć w trybie natychmiastowym, chyba że administracja lub kierownictwo zdecydują inaczej. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Zajęć, w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać na Zajęciach poza wyznaczonymi warunkami. 
 2. Zajęcia prowadzone są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 3. Organizator nie oferuje Uczestnikom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie usługi, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 4. Trener na zajęciach prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów lub figury czy triki. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur czy elementów, jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Zajęć bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
 6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://zawszewformie.pl/polityka-prywatnosci
 7. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Organizatorów jak i osoby zatrudnione w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 8. Zajęcia są realizowane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, zgodnie z regulaminem obiektu i zgodnie z procedurą realizacji bezpieczeństwa sanitarnego.