Cel

Idea

Stowarzyszenie „Zawsze w Formie” zostało założone przez grupę pełnych pasji profesjonalnych animatorów sportu, trenerów, wychowawców, fizjoterapeutów i menadżerów projektowych.

Wyróżnia nas to, że na co dzień aktywnie pracujemy z ludźmi. Co tydzień aktywizujemy ponad tysiąc osób, zmieniając ich samopoczucie i życie na lepsze. Znamy problemy i potrzeby naszych podopiecznych. Pracujemy z dorosłymi, seniorami, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Chcemy, by każdy razem z nami odnalazł swoją najlepszą formę – zarówno fizyczną jak i psychiczną oraz intelektualną. Chcemy pokazać, że aktywność jest nie tylko kluczowa dla zdrowia, ale jest również przyjemnością. Chcemy tworzyć wydarzenia, w których aktywny udział będzie mógł wziąć każdy, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, kondycji i sprawności fizycznej.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia są działania, które mają przyczyniać się do promocji i propagowania szeroko pojętego zdrowia, aktywności i dbałości o dobrą kondycję fizyczną oraz psychiczną, ze szczególnym uwzględnieniem sportu, rekreacji, zdrowego trybu życia, kultury, sztuki, historii, obyczajów, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Do działań, które mają prowadzić do osiągnięcia tego celu należą w szczególności:
 1. Promowanie aktywności fizycznej, zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia.
 2. Wyrobienie nawyku ruchu bez względu na wiek, czy kondycję.
 3. Kształtowanie odpowiedzialności za własne ciało i kondycję.
 4. Ukazywanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia.
 5. Doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych)
 6. Aktywizacja i integracja różnych grup wiekowych i społecznych, w tym dzieci, młodzieży szkolnej, osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.
 7. Odpowiedź na zainteresowanie mieszkańców różnymi formami ruchu i przełamanie barier materialnych.
 8. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, skuteczne obniżenie stresu.
 9. Pogłębienie wiadomości dotyczących wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm i wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.
 10. Pokonanie bariery braku przyjemności z ćwiczeń ruchowych.
 11. Profilaktyka chorób.
 12. Działania na rzecz osób z zaburzeniami komunikacji, wynikającymi m.in. z niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej.
 13. Podnoszenie sprawności językowej, integracja i włączanie do społeczeństwa osób z afazją.
 14. Sprzyjanie nowym znajomościom, tworzenie poczucia wspólnoty.
 15. Animacja życia sportowego i kulturalnego.
 16. Kształcenie dzieci i młodzieży, edukacja poprzez ruch, kształtowanie nawyków prozdrowotnych u najmłodszych, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
 17. Profilaktyka wad postawy u dzieci.
 18. Stymulowanie rozwoju mowy i stwarzanie warunków do wyrównywania jego opóźnień.
 19. Zwiększenie świadomości rodziców i zwrócenie uwagi na potrzebę stymulowania rozwoju języka u najmłodszych dzieci.
 20. Aktywizacja kobiet.
 21. Aktywizacja osób starszych (po 60 roku życia).
 22. Aktywizacja osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych).
 23. Upowszechnienie i promowanie działań sportowych, artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.
 24. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej uzdolnionym osobom, będącym twórcami, animatorami życia sportowego i liderami społeczności lokalnych.
 25. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, uczniowskimi, studenckimi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji dzieci i młodzieży ze społeczeństwem, w formie organizowania rożnego rodzaju imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym.
 26. Wsparcie merytoryczne osób i podmiotów promujących aktywność fizyczną oraz działających
 27. w środowisku lokalnym i na jego rzecz.
 28. Organizowanie imprez sportowych, fitnessowych, tanecznych, charytatywnych, rozrywkowych, koncertów, szkoleń, turniejów i wystaw.
 29. Nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalności Stowarzyszenia.
 30. Promowanie regionów, w których jest prowadzona działalność, dbanie o ich rozwój i wizerunek.
 31. Umożliwianie młodym ludziom zdobywania przydatnych w życiu umiejętności, praktyk oraz doświadczeń.
 32. Wspieranie inicjatyw oddolnych oraz materialna i niematerialna pomoc w ich realizacji.
 33. Organizowania nietypowych i niekonwencjonalnych wydarzeń, które odpowiadać będą na potrzeby lokalnych społeczności.